V říjnu roku 1895 dorazil do Napajedel Saint Simonův syn Matchbox, z historického hlediska jeden z nejpozoruhodnějších a možná vůbec nejlepší plemeník, jaký kdy v našem chovu působil. Jinak jej hodnotil časopis "Český zvěrolékař", jehož dvě statě na téma Matchbox jsme nalezli v našem archivu.


„Vláda rakouská zakoupila od barona Hirsche z Anglie v červnu 1894 čistokrevného anglického hřebce jménem „Matchbox“ s výhradou, že až po kampani dostihové roku 1894 odevzdán bude. Nyní stojí v hřebeční stanici v Hačíně na Moravě, kde se mu nejpečlivějšího ošetřování dostává.

Matchbox jest hnědouš, rozený v r. 1891 v hřebčinci lorda Alingtona v Anglii, po otci St. Simon a z matky Match Girl, po Plebainu z Fusce, po Marsyas z Vesuvienne. Závodil co dvouleťák čtyři krát a vyhrál tři krát. Tříletý sedmkrát a třikrát byl vítězem. Matka jeho nepatří k elitě matek anglických neboť produkty po Plebainovi nejsou ani ceněné ani hledané. Zakoupen byl za cenu 15 000 gs. t.j. za okrouhlých 187.000 zl. r. č., však s útratami, cestou a pojištěním přijde as na 200.000 zl. Polovičku kupní ceny v obnosu 100.000 zl. platí Cislajtanie, druhou polovičku Jockey-club ve Vídni. Koupě nemůže šťastnou zvána býti. Byl v červnu zakoupen v naději, že vyhraje Velkou cenu Paříže, leč černě své příznivce sklamal a co druhý za „Dolma-Baghtché“ se spokojiti musel. Dne 23. října 1894 konkuroval Matchbox ve své rodné zemi v Newmarketu a k úžasu všech, a ještě ve společnosti běhounů druhé třídy, byl Matchbox — poslední. Omluva, že byl zabodnutý, nevyrovnala nijak sklamání, které tímto nevysvětlitelným překvapením nastalo. Omluva, že byl zabodnutý, nevyrovnala nijak sklamání, které tímto nevysvětlitelným překvapením nastalo. Zkrátka, Matchbox jest nešťastná koupě, která se kdy u nás vykonala, neboť kdyby se byl vyčkal výsledek letošního období dostihového, bylo by se přišlo k náhledu, že Matchbox nemá nejen fashionable pedigree (vzácný rodokmen), ale že není ani tím, zač na začátku byl považován, totiž — hřebcem první třídy. Nezvratný výsledek toho by byl, že Matchbox za 40 až 50.000 zl. koupen býti mohl.

Dnes nalézá se v Hačině, odsouzen na rok k nečinnosti, snad aby sesílil po kampani tak smutně zakončené, nežli novému účelu svému, totiž ku plemenitbě odevzdán bude.

Jednu starosť, totiž koupi koně drahého má ministerstvo orby za sebou, druhá však, komu se vlastně Matchbox svěřiti má, nastává. Ministerstvo není posud rozhodnuto, má-li jej ve státní hřebeční stanici pro příště podržeti, aneb do soukromého držení odevzdati. Obáváme se, aby to nedopadlo, jako se „Stronzianem“. Asi před dvěma léty zakoupila vláda společně s baronem Laudonem a Aristid Baltazzim (oba z Moravy) od hraběte M. Estrházyho z Totisu (v Uhrách) hřebce „Stronziana“ za 60.000 zl. r.č. Polovičku (30.000 zl.) zaplatila vláda a druhou polovičku oba společníci. Stronzian byl dán s přivolením ministerstva orby Baltazzimu do držení, stojí nyní v jeho hřebčinci v Napajedlích na Moravě a ku plemenitbě se používá. Jest náš stát skutečně tak potřebný, že musí kupovati společně hřebce zemského, kterým pak volně disponovati nemůže? Patrně že nikoliv! Zdá se, že bylo jen Baltazzimu pomoženo, který by si asi sám tak drahého hřebce nebyl koupil. Také by to mohlo i s Matchboxem tak dopadnouti, že by mohl rovněž z nařízení ministerstva orby postaven býti do Napajedel, neb po případě i někam jinam.
Každý soukromý držitel takového hřebce má z toho prospěch veliký. Nejen že nejlépe pozná temperament a vlastnosti hřebce toho, ale i úrodnosť jeho, což pak nejlépe pro sebe využitkuje. Chlévy své vysoko pronajme pro cizí klisny, k připuštění drahým hřebcem ustanovené, obsluhu, krmivo i stelivo si draze započítá. Tím vším získá sám na příjmech a jeho hřebčinec na dobrém jménu. Doufejme, že se tak nestane a že Matchboxe ponechá si vláda ve vlastním držení. Poslanci na říské radě by měli toho pamětlivi býti." 

Český zvěrolékař 2/1895


"Nemalý rozruch v obecenstvu způsobila zpráva, že Matchbox v Hačíně u Olomouce onemocněl a ku návrhu znalců do známých Napajedel převezen byl. Listy odborné zásadně o této přeměně mlčí a zprávy denních listů ignorují. Nám zdá se, že nemoc Matchboxe byla předstírána, a že „ta nutná změna vzduchu“ byl plán již dávno umluveného projektu, aby Matchbox přišel do Napajedel. Přece se nám nezdá býti krajina Napajedel ku změně vzduchu příhodná, neb krajina ta jest stálému zavodňování a odpařování řeky Moravy vysazena. Snad by se bylo lepší místo našlo. V únorovém čísle jsme obavu, aby se hřebec Matchbox do rukou hr. Baltazziho nedostal, vyslovili, a dnes jest to již hotovou událostí.

Hrabě Baltazzi, kavalír s pestrou minulostí, náleží s celým svým rodokmenem mezi obyčejné Řeky, a není, mimochodem řečeno, přítelem národa našeho. Má ale štěstí. Užívá již státních hřebců a sice : Rajta — Rajta za 18.000 zl. a Stronziana za 60.000 zl. koupené a nyní ještě dostane Matchboxe v ceně 187.000 zl. Tedy tři hřebce v ceně téměř 1 milionu zl. po většině ze státní pokladny zakoupené v jedněch rukou. Jak mohou pak konkurovati druzí držitelé privátních hřebcinců, když hr. Baltazzimu jest státní pokladna k disposici. Snad by mělo ministerstvo orby dbáti, aby státní hřebci na různá místa rozděleni byli a to ku prospěchu země i státu a nikoliv ku prospěchu jednotlivce."

Český zvěrolékař 10/1895    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking