logo dostihycz2V průběhu ledna tohoto roku dojde k převodu správy Systému datové základny a účtování dostihového provozu (Zúčtovacího centra) z TMM s.r.o. na Jockey Club České republiky. Protože se plánovaná operace dotýká všech účastníků dostihového provozu, dovoluji si zveřejnit některé údaje, které se systému a změny jeho provozovatele týkají.


Jaké jsou činnosti uvedeného systému?

Systém, který vyvíjelo TMM s.r.o. od roku 2003, a to pouze na vlastní náklady, se plně se vyrovná obdobným systémům, které používají zahraniční dostihové autority. Řeší celý komplex dostihové administrativy a to počínaje registrací a databází výsledků účastníků, náběrem přihlášek, vzájemného účtování mezi účastníky dostihů až po řízení databáze a její zviditelnění na webových stránkách. Dále komplexně řeší provázanost a zúčtování vzájemných závazků a pohledávek v dostihovém provozu – Zúčtovací centrum. Zúčtovací centrum pokrývalo i výpočet a odvod srážkové daně příslušným finančním úřadům, řešilo problematiku zdanění ve vztahu k zahraničním účastníkům. Určitě bylo přínosem zavedení plateb a fakturací mezi majiteli, trenéry a jezdci.
TMM s.r.o. zabezpečovalo pro chod systému nejen programové zabezpečení, účetní a administrativní dohled ale i technickou část včetně umístění a provozu serveru, zálohování a ochranu dat v externím úložišti a odpovídající internetové připojení.
Součástí činnosti TMM s.r.o. byla i správa a redakce informačních webových stránek dostihyjc.cz, které byly pojaty jako „úřední deska“ a stránek dostihy.cz, jejichž úkolem byla základní prezentace dostihového sportu směrem k širší veřejnosti.

Jaká byla geneze systému a proč dochází ke změně?

Motivací ke vzniku systému byl značný nepořádek v oblasti plateb mezi jednotlivými účastníky dostihového provozu, odstranění hotovostních plateb mezi účastníky a úspora na straně administrativy JCČR. V době vzniku systému byla představa, že TMM s.r.o. bude zastávat roli servisní technické organizace pro Jockey Club ČR, zejména v oblasti informačních technologií. Domnívám se, že v té době bylo TMM s.r.o. jediným možným realizátorem systému a jeho aktualizací. Kumulace činností sebou přinášela významnou úsporu nákladů a alespoň základní personální zajištění a zálohování jednotlivých činností. Tato představa se neslučuje s vizí nového vedení Jockey Clubu, které dává přednost provozní samostatnosti občanského sdružení a přišlo s požadavkem na převod Systému řízení datové základny a ZC.

Jak bude probíhat transfer činností systému?

Společnost TMM s.r.o. pochopitelně má zájem na úspěšném předání systému a poskytne pro to Jockey Clubu odbornou součinnost. Předpokládaný harmonogram převedení správy systému, dle jeho jednotlivých částí, je následující:

1. www.dostihy.cz 

Počátkem prosince předalo TMM s.r.o. veškeré informace potřebné ke správě uvedených webových stránek. Prakticky se jedná o náhradu editora stránek (J. Zlámaného). Po celou dobu, kdy TMM s.r.o. bylo editorem uvedených stránek, jsme se snažili o jejich maximální objektivitu a neprotěžování naší organizace. Vzhledem k určení stránek jsme se záměrně vyhýbali kontraverzním tématům, domníváme se, že ta patří na jiné portály. Věříme, že tuto linii zachová i JCČR.

2. databáze dostihového provozu a ZC

Počínaje 1. lednem 2015 byly pozastaveny veškeré operace v systému, které mění stav datové základny a mají vliv na účetnictví systému. JCČR jmenuje zodpovědného pracovníka pro manipulaci a účtování ZC, založí nový bankovní účet ZC a jmenuje pracovníka s hmotnou odpovědností za účet ZC s dispozičním právem k tomuto účtu. JCČR by měl vypracovat nové znění Smlouvy s jednotlivými účastníky ZC a zajistit jejich distribuci.


TMM zajistí inventarizaci a uzavření činnosti ZC ve správě TMM k 31. 12. 2014, což znamená:

a) vyrovnání závazků jednotlivých účastníků ZC až do výše finančního zůstatku jejich účtů
b) převod finančních prostředků (finanční stav) na bankovní účty jednotlivých účastníků ZC
c) převod na pořadatele neuhrazených závazků a pohledávek ve vztahu k ZC


Dále se bude podílet na proškolení a zácvik pověřených zaměstnanců JCČR, asistenci při prvních třech měsících činnosti ZC a reinstalaci technického vybavení nutného pro činnost ZC do prostor JCČR v průběhu 1. – 3. 2015.


Pokud bude probíhat efektivní součinnost mezi TMM s.r.o. a JCČR, předpokládáme, že během 10. až 15. ledna 2015 bude systém ve správě JCČR plně funkční a že jeho uživatelům nevzniknou jakékoliv problémy způsobené převodem činnosti systému.


Petr Drahoš
ředitel
TMM s.r.o.

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net