luka vaclavKdyž před rokem vyšel v tištěném TURF Magazínu pravidelný rozhovor s prezidentem Jockey Clubu Ing. Václavem Lukou, do titulku jsme z něj vybrali větu "Myslím, že nyní nastanou pro dostihy nejhorší léta". Prorocká slova se bohužel vyplnila. Obávaný propad příjmů, které pořadatelé dříve získávali od sázkových kanceláří, skutečně nastal. Následky na sebe nemohly nechat čekat. Snížení dotací a pokles počtu dostihových dní jsou nejviditelnějšími důsledky.

V tištěných periodikách i na internetových portálech se objevily někdy velmi kritické připomínky k práci představitelů Jockey Clubu, Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní i provozovatelů  závodišť. I o nich bude následující rozhovor.


Jak hodnotíte z ekonomického pohledu kritizovaný dostihový rok 2012? Můžete přesně specifikovat, jaké dopady měla změna sázkového zákona?

Je velmi snadné říci, že ukončená dostihová sezóna byla nepříznivě ovlivněna  ekonomickými problémy naší země. S potížemi se potýkaly i jiné společenské, sportovní a kulturní oblasti. Změna "Zákona o loteriích a jiných podobných hrách" (pro nás zjednodušeně sázkový zákon), kterou jste zmínil, špatný stav jenom umocnil. Ještě v roce 2011 byl veškerý výtěžek sázkové společnosti Betino, která je jedinou kanceláří přijímající sázky na dostihy, vracen do dostihového provozu. V loňském roce se zdvojnásobily povinné odvody do státního rozpočtu a zbývající hrubý zisk byl navíc zatížen 20% DPH. Čistý zisk také snížily zvýšené částky na odvody z mezd vyplácených pracovníkům Betino na základě "Dohod o provedení práce". Jen pro příklad, zisk společnosti Betino se v loňském roce snížil přibližně o 70 % ve srovnání s rokem předcházejícím. Pokud mezi ziskem této sázkové kanceláře a penězi, kterými dotuje český turf, platí přímá úměra, je obrovská ztráta zcela jasná. V praxi to znamenalo, že v roce 2012 přišla závodiště o příjem přibližně 4.000 000,- Kč. Druhým negativem nového sázkového zákona je odstranění titulu "odvod na veřejně prospěšné účely". Díky tomu ztratily ostatní sázkové kanceláře (např. Fortuna, Synot, Lucky Money) možnost přispívat dostihovým závodištím na jejich činnost formou darů, které tyto společnosti daňově zvýhodňovaly.


Ztráta příjmu ze sázek byla předvídatelná a Jockey Club měl na ni podle svých kritiků reagovat. Proč se tak nestalo?

Jsem přesvědčen, že valná část této kritiky je odrazem neznalosti fungování českého turfu a pravomocí i úlohy Jockey Clubu. Pro ty, kteří neznají či zapomněli Dostihový řád ČR, si dovolím krátké opakování. Jockey Club je sdružení, které s oprávněním Ministerstva zemědělství ČR podporuje a koordinuje chov plnokrevníka i cvalový dostihový provoz na našem území a zastupuje je také v zahraničí. Jeho úředníci vykonávají širokou škálu činností. Například se starají o vedení plemenné knihy A 1/1 včetně veškeré plemenářské evidence, o registrace účastníků dostihového provozu i vydávání licencí a zpracovávají Věstník českého turfu. Nejvyšším orgánem je Rada Jockey Clubu tvořená volenými zástupci jednotlivých organizací (ČSCHPMDK /5 osob/, České asociace steeplechase /5 osob/, České asociace profesionálních trenérů a jezdců /1 osoba/) a představiteli závodišť /4 osoby/.

K úkolům Rady JC patří schvalování Dostihového řádu ČR, vydávání pravidel pro tvorbu propozic, které následně schvaluje, jmenování handicapera, kontrolování a schvalování dostihových drah. Dbá také na regulérnost dostihů mimo jiné jmenováním odborných a dostihových komisí. Členové Rady JC zastupují náš turf v mezinárodních organizacích - Mezinárodní federaci dostihových autorit (IFHA) a Evropské a středozemní dostihové federaci (EMHF). Na základě členství v prvně jmenované je Česká republika zavázána respektováním mezinárodních pravidel (např. problematika zakázaných látek u koní, vedení mezinárodní evidence, regule pro pojmenování koní). Druhá organizace představuje segment IFHA, který řeší aktuální záležitosti regionálně blízkých zemí.

Z uvedeného vyplývá, že úloha Jockey Clubu tedy v realizaci dostihů nespočívá. Musím zdůraznit, že toto není možné ani legislativně ani ekonomicky. Je však samozřejmé, že se s jejich pořádáním snaží pomoci. Od počátku roku 2012 probíhala řada intenzivních jednání na Ministerstvu financí, Ministerstvu zemědělství i v Parlamentu a Senátu ČR. Zatím bez velké odezvy jsme usilovali o deklarované kompenzace ztrát z novely sázkového zákona.


Častým námětem kritiky Jockey Clubu je i jeho financování. Mohl byste přiblížit příjmy a výdaje? Proč tyto údaje nejsou veřejně známé?

O příjmech JC jsou informováni členové Rady JC, kteří současně schvalují všechny výdaje. S výsledky seznamují organizace, které je do Rady JC nominovaly. V žádném případě nejsou tajemstvím a neformálně mohly být sděleny komukoliv z účastníků dostihového provozu. Protože jsem si kritických připomínek na toto téma vědom, ekonomickou uzávěrku z roku 2011 jsme zpřístupnili na našich webových stránkách před několika dny. Loňské účetnictví JC bude uzavřeno do konce března a potom také zveřejněno.

Detailní rozbor všech příjmů a výdajů přesahuje rámec tohoto rozhovoru. Hlavní příjmové položky JC jsou registrace koní a stájí, které v loňském roce činily 6,305.000,-Kč. Největší z nich představovaly pozdní registrace dostihových koní /tzv. importní poplatky/ (4,575.000,-Kč) a registrace dostihových stájí a majitelů (1.035 000,-Kč). Tolik kritizované importní poplatky spolu s ostatními registracemi sloužily jako příspěvky jednotlivým závodištím (5,069.000,-Kč), členské poplatky mezinárodním organizacím /IFHA, EMHF, EBF/ (522.000,-Kč), náklady na odběr a analýzu dopingových vzorků (340.000,-Kč). Další podstatný výdaj JC představují každoročně mzdové náklady. Celkem 2,123.000,-Kč (bez odvodů) tvořily v roce 2012 platy administrativních pracovníků (5 úředníků s hrubým platem 14.200-21.700,-Kč + případných 20 % prémií pod vedením sekretáře s hrubým platem 25.000,-Kč + případných 20 % prémií), odměny předsedů dostihových komisí a externích pracovníků televize. Na tomto místě musím zdůraznit, že členové Rady Jockey Clubu nikdy nebyli a nejsou za svoji tak často kritizovanou práci placeni. Několikahodinová jednání Rady JC probíhají v Praze a jejich účastníkům nejsou hrazeny ani cestovní náklady. Jediným oceněním tak zůstává odznak JC, který představuje volnou vstupenku na dostihové tribuny.


Financování dostihů u nás tedy mají plně v kompetenci pořadatelé?

Ano. Musíme si uvědomit stěžejní fakta. Zodpovědnost za kompletní finanční zajištění dostihů leží výhradně na bedrech pořadatelů. Přitom nejde pouze o vlastní dostihové dny, ale také o často opomíjené celoroční provozní náklady. Vlastníci dostihových závodišť jsou, vyjma Pardubic, Slušovic a Netolic, soukromými subjekty. Kromě všeobecně známých příjmů (přihlášky, startky, sponzoři, státní dotace a příspěvek JC, vstupné, programy, "výtěžek ze sázek" atd.) dotují dostihový provoz i údržbu areálů ze své jiné podnikatelské činnosti a příjmů.


Nicméně Jockey Club má významný podíl v chuchelském závodišti. Možná by stálo za to vazbu JC na tohoto pořadatele znovu připomenout či osvětlit profesně mladším turfmanům.

Vazba Jockey Clubu na chuchelské závodiště se datuje od roku 2001, kdy Jockey Club pomohl koupit závodiště od správce konkurzní podstaty. Pamětníci si určitě uvědomují nutnost a prozíravost tohoto rozhodnutí. V současné době je Jockey Club ČR vlastníkem 25 % akcií Turf Praha a.s., společnosti, která je majitelem staveb a části pozemků v areálu závodiště. Ostatních dvacet akcionářů drží od 1,5 do 10,5 % akcií. Společnost Turf Praha a.s. neprovozuje vlastní podnikatelskou činnost. Je stoprocentním vlastníkem obchodních podílů společnosti TMM s.r.o. a TOTO CZ a.s.

Společnost TMM s.r.o. je správcem areálu a pořadatelem dostihů na chuchelském závodišti. Pro všechny účastníky dostihového provozu zajišťuje také provoz Zúčtovacího centra a spravuje tréninkové centrum. TOTO CZ a.s. vlastní oprávnění k příjmu dostihových sázek na území České republiky. Tuto činnost provozuje pod obchodní značkou Betino.


Jak se díváte na Otevřený dopis některých majitelů adresovaný prezidentovi a prezidiu Svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)?

Konstruktivní kritické připomínky umím přijmout já, vedení ČSCHPMDK i ostatní členové Rady JC. "Otevřený dopis" je však v žádném případě ani v jedné větě neobsahuje. Skoro si myslím, že někteří z podepsaných autorů ho ani nečetli, protože zveřejnění takového textu by nedovolili.

Jako majitel a chovatel dostihových koní se signatáři v některých bodech souhlasím. "Majitelé platí vysoké přihlášky a registrace, extrémně vysoké importní poplatky, registrace stájí a řada z nich dostihy sponzoruje". V předcházejících odstavcích jsem se pokusil důvody zodpovědět. Tvrzení, že "majitelé český turf financují", však pravdivé není. Majitelé se podílejí na zabezpečení dostihového provozu. Stejně jako provozovatelé závodišť, Jockey Club, mnoho sponzorů a státní organizace.

Objasnil jsem funkci a kompetenci Jockey Clubu i jeho Rady. Volení zástupci kritizované organizace v ní zaujímají početně velmi významné místo a samozřejmě hrají v rozhodování Jockey Clubu důležitou roli. Nevím, co znamená "nepřekonatelná bariéra v podobě ČSCHPMDK". Jsem řadový člen ČSCHPMDK, ale vím, že vstupu nových aktivních nadšenců z řad našich chovatelů a majitelů nikdo ze stávajících představitelů nebránil. Sám cítím, že ve vedení ČSCHPMDK je třeba změn, jsem si vědom určité pasivity, která je mu vytýkána. Nelíbí se mi však způsob, který signatáři "Otevřeného dopisu" chtějí použít. Výzva, aby do ČSCHPMDK vstoupili nejenom majitelé a chovatelé plnokrevníků, ale vlastně kdokoliv zvedající ruku ve správný okamžik….

Autoři "Otevřeného dopisu" žádají podporu českého chovu. Nenastínili však, jakým způsobem chtějí "pomocnou ruku podat". Stávající členové Rady JC prosadili majitelské prémie pro české odchovance. Myslím, že významnou podporu chovu ze strany Jockey Clubu představuje také nezanedbatelný poplatek do fondu EBF (v roce 2012 433.000,-Kč). Jeho zaplacením a zařazením příslušných plemenných hřebců do registru EBF dosahují chovatelé lepšího zhodnocení svých produktů. Potomci těchto plemeníků se totiž mohou účastnit finančně zajímavých tzv. EBF dostihů nejenom v České republice, na Slovensku ale i v celé Evropě. Například jen u nás bylo v loňském roce vypsáno a z velké části EBF finančně podpořeno 7 dostihů.

Souhlasím se skutečností, že "dostihový provoz potřebuje generovat i příjmy z jiných zdrojů". Některá z jmen podepsaných pod "Otevřeným dopisem" patří nejenom našim významným majitelům a sponzorům dostihového sportu ale současně také úspěšným podnikatelům. Místo prázdných a nic neříkajících vět bych proto od nich očekával konkrétní návrh účinného řešení.
V souvislosti s "Otevřeným dopisem" bych nakonec rád zmínil odezvu, kterou na webových stránkách slušovického závodiště uveřejnil jeden z jeho provozovatelů Zdeněk Karlach. Není ani mým fanouškem ani obhájcem a sám vyjádřil výhrady k ČSCHPMDK a JC. Jeho reakce je však vtipná, přesně vystihuje problémy, s nimiž se náš dostihový sport potýká, a dokonale odhaluje slabá místa "Otevřeného dopisu". Za jeho příspěvek, s nímž nelze nesouhlasit, mu tímto děkuji.


Jak daleko je zabezpečení dostihové sezóny 2013?

V zásadních otázkách rozhodne o letošní sezóně Rada JC na svém zasedání 9. ledna. Mohu však říci, že dostihová sezóna je částečně rozpracována a na většině závodišť k výraznému otřesu snad nedojde.


Nechme už stranou financování a řízení turfu. Jak jste osobně vnímal loňskou sezónu?

Ze sportovního pohledu jako jednu z nejlepších a to nejenom díky úspěchům našich koní a jezdců v zahraničí. Viděl jsem spoustu nádherných dostihů, loňskou Velkou pardubickou řadím k těm nejkrásnějším. Možná největší radost mi udělalo velmi kladné přijetí filmu o českém turfu, který jsme prezentovali na konferenci IFHA v Paříži vloni v říjnu. Jinak mě stále těší chov a držení dostihových koní. Obrovský dík za to, že si u koní i dnes odpočinu, samozřejmě patří mému trenéru Františkovi Zobalovi.
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net