Chuchle3Včera proběhla ve Velké Chuchli řádná valná hromada společnosti Turf Praha a.s., vlastníka tamního dostihového závodiště. Společnost, jejímž 24,7% akcionářem je Jockey Club ČR (na valné hromadě zastoupen Ing. Jiřím Trávníčkem), přišla na této valné hromadě s návrhy, které mohou významně ovlivnit další podobu dostihového provozu ve Velké Chuchli.


Valná hromada nejprve vzala na vědomí Zprávu představenstva o činnosti společnosti, stavu jejího majetku, účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012. Schválila předložené výsledky hospodaření, účetní uzávěrku a předložený návrh na rozdělení zisku z hospodaření společnosti TURF Praha a.s. za rok 2012 ve výši 67 852 Kč, který bude převeden do rezervního fondu. Byl též schválen auditor společnosti na rok 2013 a podnikatelský záměr na letošní rok, akcionáři byli také informováni o následcích povodně a probíhajících sanačních pracích v areálu.

Důležitou a pro budoucnost zřejmě klíčovou informací ze včerejšího jednání byl přednesený návrh představenstva společnosti na systémové oddělení podnikatelského záměru na využití nemovitého majetku společnosti od pořádání dostihů. Představenstvo společnosti navrhlo nabídnout Jockey Clubu České republiky, případně jinému zájemci o pořádání dostihů v areálu závodiště od 1. ledna 2014 jednu z následujících dvou variant možné spolupráce. První možností je poskytnutí potřebného technického servisu pro pořádání dostihů s tím, že na straně zájemce by byla možnost využití všech obchodních a marketingových práv a povinnosti spojených s financováním dostihů. Druhou možnou variantou je prodej společnosti TMM s.r.o. nebo převod jejich aktiv na zájemce, který by se stal pořadatelem dostihů v Praze-Velké Chuchli a nájemcem ve vztahu k Turf Praha a.s. "Naším cílem je vytvořit systém transparentní jak pro sponzory dostihů a Jockey Club, tak pochopitelně i pro akcionáře společnosti," komentoval předložený návrh předseda představenstva Turf Praha a.s. a zároveň prezident Jockey Clubu Ing. Václav Luka. "Vzhledem ke stávajícímu zastoupení vlivných majitelů koní v Radě Jockey Clubu a jejich podnikatelskému i společenskému renomé se domnívám, že se jedná o zásadní šanci posunout úroveň českých dostihů."

Vzhledem k ukončení restitučních sporů a předpokládané konsolidaci majetkových poměrů v areálu závodiště představenstvo dále deklarovalo svůj záměr na vytvoření podnikatelského plánu vedoucího k vyššímu komerčnímu využití areálu závodiště.

Jak výše uvedeným informacím z tiskové zprávy představenstva rozumět?

Vraťme se nejprve do roku 2002, kdy se Jockey Clubu ČR podařilo společně s několika majiteli dostihových koní dát dohromady částku 35 miliónů korun na získání konkursní podstaty bývalého Dostihového závodiště Praha a.s. Vzniklá společnost Turf Praha a.s., na níž byl majetek převeden a v níž dnes Jockey Club drží zhuba čtvrtinový podíl (na úhradu jeho téměř desetimiliónové investice byly tehdy zvýšeny poplatky za služby JCČR pro účastníky dostihového provozu) posléze kvůli ochraně majetku akcionářů založila dceřinnou společnosti TMM s.r.o., aby tento majetek spravovala a pořádala dostihy.

Tehdy v roce 2002 byly takřka veškeré pozemky v areálu předmětem restitučních sporů (konkursní podstata Dostihového závodiště a.s. zahrnovala především budovy, nikoliv pozemky pod nimi), tribuna i stáje v neutěšeném stavu, stejně tak infrastruktura dostihové dráhy, které chyběl skutečně funkční zavlažovací systém. Cílem nově vzniklé společnosti bylo udržet dostihový provoz v areálu a stabilizovat majetkové poměry v něm.

Můžeme říct, že vytvořený obchodní model fungoval, původní cíle akcionářů byly splněny a dostihový areál včetně jeho infrastruktury i zázemí pro dostihový provoz se výrazně zlepšil. Také na poli restitučních sporů bylo dosaženo významného pokroku.

Bohužel však proti tomu, jak se areál vylepšoval a řešil problémy, které dostal do vínku, nastoupila krize a nyní je stále těžší udržet obchodní model, ba dokonce že v současné době už tento model neposkytuje dostatek finačních zdrojů pro údržbu a rozvoj areálu. Hlavní podnikatelský záměr, kterým je v souladu s největším akcionářem Jockey Clubem pořádání dostihů, je z pohledu společnosti ztrátový. Navíc propojení vlastníka areálu s provozovatelem (pořadatelem) je předmětem nedůvěry části dostihové veřejnosti i možných sponzorů. Proto přichází návrh představenstva oddělit podnikatelský záměr využití nemovitého majetku Turf Praha a.s. od pořádání dostihů a nabídnout od 1.1.2014 Jockey Clubu ČR či jinému zájemci o pořádání dostihů jednu z výše uvedených dvou variant - pronájem závodiště či prodej současného pořadatele společnosti TMM s.r.o.

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking